آموزش طب سنتی با همکاری انجمن علمی طب سنتی و دانشگاه پیام نور ================== انجمن علمی طب سنتی استان آذربایجان شرقی ================== المعده راس کل داء و الحمیه راس کل دواء معده، مرکز ایجاد بیماری ها ونخوردن، سرآمد همه دارو هاست. پیامبر اکرم(ص) .......... گفت پیغمبر ز سرمای بهار تن مپوشانید یاران زینهار با تن و جان شما آن می کند آنچه با برگ و درختان می کند لیک بگریزید از باد خزان آن کند کو کرد با باغ و رزان ================= http://www.hakimrazi.ir 2019-11-12T11:45:07+01:00 text/html 2019-08-01T07:33:41+01:00 www.hakimrazi.ir دبیر انجمن آموزش مزاج شناسی دکتر خیر اندیش http://www.hakimrazi.ir/post/52 <div style="text-align: center;"><b><font size="5" style="background-color: rgb(255, 255, 51);">فایل های صوتی آموزشی</font></b></div><div style="text-align: center;"><b><font size="5">مزاج شناسی</font></b></div><div style="text-align: center;"><b><font size="5" style="background-color: rgb(102, 255, 255);">&nbsp;دکتر خیر اندیش</font></b></div><div style="text-align: center;"><b><font size="5" style="background-color: rgb(255, 204, 255);">هر هفته یک جلسه</font></b></div><a href="http://uupload.ir/view/5ui2_1.mp3/" target="" title="آموزش مزاج شناسی جلسه اول" style=""><div style="text-align: center;"><b style=""><font size="5" style="">دانلود جلسه اول</font></b></div><div style="background-color: rgb(102, 255, 153); text-align: center;"></div></a><div style="text-align: center;"><b><font size="4" style="background-color: rgb(255, 255, 153);">ادامه دانلود فایل ها در ادامه مطلب</font></b></div> text/html 2019-06-18T19:02:00+01:00 www.hakimrazi.ir دبیر انجمن جدول تشخیص مزاج http://www.hakimrazi.ir/post/45 <div style="text-align: center;"><a href="http://uupload.ir/view/hh7a_جدول_تشخیص_مزاج.pdf/" target="" title="جدول تشخیص مزاج"><font size="4"><b>دانلود جدول تشخیص مزاج</b></font></a></div> text/html 2019-06-13T17:54:56+01:00 www.hakimrazi.ir دبیر انجمن سبک زندگی http://www.hakimrazi.ir/post/44 <div style="text-align: center;">جزوه سبک زندگی تدریس دانشگاه علوم پزشک تبریز</div><div style="text-align: center;"><b><font color="#3333ff">استاد مربوطه: دکتر کاظم زاده</font></b></div><div style="text-align: center;"><a href="http://uupload.ir/view/vl22_%D8%B3%D8%A8%DA%A9_%D8%B2%D9%86%D8%AF%DA%AF%DB%8C.pdf" target="" title="سبک زندگی استاد کاظم زاده"><img src="http://uupload.ir/css/images/udl5.png" alt="دانلود فایل با لینک مستقیم"></a></div> text/html 2019-05-30T18:24:45+01:00 www.hakimrazi.ir دبیر انجمن مزاج چهار گانه http://www.hakimrazi.ir/post/43 <div style="text-align: center;"><a href="http://uupload.ir/view/dre2_مزاج_شناسی.pdf/" target="" title="مزاج و ویژگی های آن"><font size="5"><b>مزاج و ویژگی های آن</b></font></a></div> text/html 2019-05-30T10:44:30+01:00 www.hakimrazi.ir دبیر انجمن جزوات آموزشی http://www.hakimrazi.ir/post/42 <div style="text-align: center;"><a href="http://uupload.ir/view/rjj7_تفاوتهای_مزاجی_آقایان_و_خانم_ها.pdf/" target="" title="تفاوت های مزاجی زنان و "><font size="5"><b>تفاوت های مزاجی زنان و مردان</b></font></a></div><div style="text-align: center;"><a href="http://uupload.ir/view/rjj7_%D8%AA%D9%81%D8%A7%D9%88%D8%AA%D9%87%D8%A7%DB%8C_%D9%85%D8%B2%D8%A7%D8%AC%DB%8C_%D8%A2%D9%82%D8%A7%DB%8C%D8%A7%D9%86_%D9%88_%D8%AE%D8%A7%D9%86%D9%85_%D9%87%D8%A7.pdf/" target="" title="تفاوتهای مزاجی زنان و مردان"><img src="http://uupload.ir/css/images/udl5.png" alt="دانلود فایل با لینک مستقیم" style="max-width: 480px;"></a></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><font size="5"><br></font></div><div style="text-align: center;"><b style=""><a href="http://uupload.ir/view/sg84_تقویت_جنسی2.pdf/" target="" title="تقویت جنسی" style=""><font size="5">تقویت جنسی</font></a></b></div><div style="text-align: center;"><a href="دانلود فایل با لینک مستقیم" target="" title="تقویت جنسی"><img src="http://uupload.ir/css/images/udl5.png" alt="دانلود فایل با لینک مستقیم" style="max-width: 480px;"></a></div><div style="text-align: center;"><font size="5"><b><br></b></font></div><div style="text-align: center;"><div><font size="5"><b><a href="http://uupload.ir/view/u0br_جزوه_آموزشی_مزاج_شناسی.pdf/" target="" title="جزوه مزاج شناسی">جزوه آموزش مزاج شناسی</a></b></font></div><div><a href="http://uupload.ir/view/u0br_%D8%AC%D8%B2%D9%88%D9%87_%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%B4%DB%8C_%D9%85%D8%B2%D8%A7%D8%AC_%D8%B4%D9%86%D8%A7%D8%B3%DB%8C.pdf/" target="" title="جزوه مزاج شناسی استاد کاظم زاده"><img src="http://uupload.ir/css/images/udl5.png" alt="دانلود فایل با لینک مستقیم" style="max-width: 480px;"></a></div><div><font size="5"><b><br></b></font></div><div><br></div><div><br></div><div><font size="5"><b><a href="http://uupload.ir/view/sgwh_کیست_تخمدان1.pdf/" target="" title="کیست تخمدان">کیست تخمدان و درمان آن</a></b></font></div><div><a href="http://uupload.ir/view/sgwh_%DA%A9%DB%8C%D8%B3%D8%AA_%D8%AA%D8%AE%D9%85%D8%AF%D8%A7%D9%861.pdf/" target="" title="جزوه آموزشی کیست تخمدان"><img src="http://uupload.ir/css/images/udl5.png" alt="دانلود فایل با لینک مستقیم" style="max-width: 480px;"></a></div><div><font size="5"><b><br></b></font></div><div><font size="5"><b><a href="http://uupload.ir/view/sgwh_کیست_تخمدان1.pdf/" target="" title="مشکلات جنسی">مشکلات جنسی</a></b></font></div><div><a href="http://uupload.ir/view/rjj7_%D8%AA%D9%81%D8%A7%D9%88%D8%AA%D9%87%D8%A7%DB%8C_%D9%85%D8%B2%D8%A7%D8%AC%DB%8C_%D8%A2%D9%82%D8%A7%DB%8C%D8%A7%D9%86_%D9%88_%D8%AE%D8%A7%D9%86%D9%85_%D9%87%D8%A7.pdf/" target="" title="تفاوتهای مزاجی زنان و مردان"><img src="http://uupload.ir/css/images/udl5.png" alt="دانلود فایل با لینک مستقیم" style="max-width: 480px;"></a></div><div><font size="5"><b><br></b></font></div><div><font size="5"><b><a href="http://uupload.ir/view/e7yz_رابطه_ازدواج_و_مزاج.pdf/" target="" title="رابطه مزا">رابطه مزاج و ازدواج</a></b></font></div><div><a href="http://uupload.ir/view/rjj7_%D8%AA%D9%81%D8%A7%D9%88%D8%AA%D9%87%D8%A7%DB%8C_%D9%85%D8%B2%D8%A7%D8%AC%DB%8C_%D8%A2%D9%82%D8%A7%DB%8C%D8%A7%D9%86_%D9%88_%D8%AE%D8%A7%D9%86%D9%85_%D9%87%D8%A7.pdf/" target="" title="تفاوتهای مزاجی زنان و مردان"><img src="http://uupload.ir/css/images/udl5.png" alt="دانلود فایل با لینک مستقیم" style="max-width: 480px;"></a></div><div><br></div><div><font size="5"><b><a href="http://uupload.ir/view/r45z_جزوه_آموزشی_دکتر_کاظم_زاده.pdf/" target="" title="جزوه آموزشی کامل استاد کاظم زاده">جزوه اصلی و کامل استاد کاظم زاده</a></b></font></div><div><a href="http://uupload.ir/view/rjj7_%D8%AA%D9%81%D8%A7%D9%88%D8%AA%D9%87%D8%A7%DB%8C_%D9%85%D8%B2%D8%A7%D8%AC%DB%8C_%D8%A2%D9%82%D8%A7%DB%8C%D8%A7%D9%86_%D9%88_%D8%AE%D8%A7%D9%86%D9%85_%D9%87%D8%A7.pdf/" target="" title="تفاوتهای مزاجی زنان و مردان"><img src="http://uupload.ir/css/images/udl5.png" alt="دانلود فایل با لینک مستقیم" style="max-width: 480px;"></a></div><a href="http://uupload.ir/view/u0br_جزوه_آموزشی_مزاج_شناسی.pdf/" target="" title="جزوه مزاج شناسی"><div></div></a></div> text/html 2019-05-23T18:34:57+01:00 www.hakimrazi.ir دبیر انجمن جزوه گیاهان دارویی http://www.hakimrazi.ir/post/39 <div style="text-align: center;"><font color="#6600cc" size="4" style=""><b>جزوه گیاهان دارویی استاد کاظم زاده</b></font></div><div style="text-align: center;"><a href="http://uupload.ir/view/rf1u_جزوه_استاد.pdf/" target="" title="جزوه گیاهان دارویی استاد کاظم زاده"><font size="7"><b>دانلود جزوه</b></font></a></div> text/html 2019-03-15T08:35:28+01:00 www.hakimrazi.ir دبیر انجمن انسان توسعه یافته http://www.hakimrazi.ir/post/38 <div style="text-align: center;"><b>فهرست و مقدمه کتاب را در ادامه مطلب بخوانید</b></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><a href="https://huquq.filo.ir/product/75QG-%D8%A7%D9%86%D8%B3%D8%A7%D9%86-%D8%AA%D9%88%D8%B3%D8%B9%D9%87-%DB%8C%D8%A7%D9%81%D8%AA%D9%87" target="" title="انسان توسعه یافته">خرید اینترنتی کتاب&nbsp;</a></div> text/html 2019-01-18T17:24:47+01:00 www.hakimrazi.ir دبیر انجمن کتاب مزاج شناسی http://www.hakimrazi.ir/post/37 <div style="text-align: center;">کتاب مزاج شناسی</div><div style="text-align: center;"><b><font size="3">سیدحسین علیانسب&nbsp;</font></b></div><div style="text-align: center;"><b><font size="4">olyanassab77@yahoo.com</font></b></div><div style="text-align: center;"><b><font size="3"><br></font></b></div><div style="text-align: center;"><div><font size="5"><b><a href="http://uupload.ir/filelink/B82RyRahlohw/m7jv_مزاج_شناسی_علیانسب.pdf" target="" title="مزاج شناسی علیانسب"></a><a href="https://huquq.filo.ir/product/7MBy-%D9%85%D8%B2%D8%A7%D8%AC-%D8%B4%D9%86%D8%A7%D8%B3%DB%8C-%D8%A8%D9%87-%D8%B2%D8%A8%D8%A7%D9%86-%D8%B3%D8%A7%D8%AF%D9%87" target="" title="کتاب مزاج شناسی علیانسب">خرید اینترنتی کتاب مزاج شناسی</a></b></font></div><a href="http://uupload.ir/filelink/B82RyRahlohw/m7jv_مزاج_شناسی_علیانسب.pdf" target="" title="مزاج شناسی علیانسب"><div></div></a></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><img src="http://mihanblog.comhttp://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/smiles/100.gif"><font size="3" style="" color="#6600cc"><b>فهرست کتاب در ادامه مطلب</b></font><img src="http://mihanblog.comhttp://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/smiles/95.gif"></div> text/html 2018-02-09T17:39:51+01:00 www.hakimrazi.ir دبیر انجمن پکیج لاغری http://www.hakimrazi.ir/post/36 <p class="MsoNormal" align="center" dir="RTL" style="margin-bottom: 0.0001pt; text-align: center; line-height: normal;"><b><span lang="FA" style="font-size: 16pt; font-family: &quot;B Titr&quot;;">بروشور کامل لاغری<o:p></o:p></span></b></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="margin-bottom: 0.0001pt; text-align: justify; line-height: normal;"><b><span lang="FA" style="font-size: 14pt; font-family: Arial, sans-serif;">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;آنچه برای تناسب اندام و سلامتی از نظر طب سنتی بسیار حیاتی و اساسی است قبل از هرچیز پرهیز از موارد ذیل است:</span></b><b><span lang="FA" style="font-size: 14pt; font-family: Arial, sans-serif;">&nbsp;</span></b><b><span lang="FA" style="font-size: 14pt; font-family: Arial, sans-serif;">چای، ماست، ترشی، گوشت گاو، مرغ ماشینی، روغن های نباتی، نمک ید دار، عدس، بادمجان&nbsp;&nbsp;و غذاهای سرد و یخی مثل آب یخ و ...</span></b></p> text/html 2015-11-15T04:10:14+01:00 www.hakimrazi.ir دبیر انجمن طرفداران طب سنتی http://www.hakimrazi.ir/post/29 <p align="center"><strong> </strong><font size="3"><strong>چکسانی سراغ طب سنتی می روند؟؟</strong></font></p> text/html 2015-06-05T14:32:21+01:00 www.hakimrazi.ir دبیر انجمن کتب معتبر http://www.hakimrazi.ir/post/25 <p align="center"> <strong>از معتبر ترین کتب طب سنتی می توان، از کتب 1. قانون در طب ابن سینا</strong></p><p align="center"><strong>2. الحاوی رازی و 3. تحفه حکیم مومن نام برد و اما سایر منابع .....</strong>&nbsp;</p> text/html 2015-06-05T07:33:09+01:00 www.hakimrazi.ir دبیر انجمن تشخیص مزاج گرم و سرد http://www.hakimrazi.ir/post/20 <p style="text-align: center;"><span style="color: rgb(128, 0, 0);"><strong><font size="4">تشخیص&nbsp; گرم مزاج و سرد مزاج</font></strong></span></p> text/html 2015-06-04T07:29:28+01:00 www.hakimrazi.ir دبیر انجمن آداب جنسی http://www.hakimrazi.ir/post/19 <p align="center"><strong><font size="4">تطهیر جنسی نوعی پاکسازی بدن</font></strong></p><p align="center"><font size="2"><strong>&nbsp;از سموم مختلف است&nbsp;قانون در طب ، ج 3 ،ص 224</strong></font></p> text/html 2015-06-04T07:26:13+01:00 www.hakimrazi.ir دبیر انجمن خاصیت مزه ها http://www.hakimrazi.ir/post/18 <p align="center"><strong><font size="3">هر یک از مزه‌ها در طب سنتی، دارای مزاج خاصی هستند و افراد باید <br>بر طبق مزاج خود به میزان متعادل مصرف کنند. </font></strong></p> text/html 2015-06-04T07:24:17+01:00 www.hakimrazi.ir دبیر انجمن تداخل و ارتباط طبایع http://www.hakimrazi.ir/post/17 <h1 align="center">ارتباط طبایع با یکدیگر و </h1><h1 align="center">نتیجه تداخل مزاج ها در طب سنتی</h1> text/html 2015-06-04T07:22:44+01:00 www.hakimrazi.ir دبیر انجمن شناخت طبع خویش http://www.hakimrazi.ir/post/16 <h1 align="center">چگونه طبع خود را بشناسیم؟</h1> text/html 2015-06-04T07:21:30+01:00 www.hakimrazi.ir دبیر انجمن طبع رنگها http://www.hakimrazi.ir/post/14 <h1 align="center">شناخت طبع رنگها در طب سنتی</h1> text/html 2015-06-04T07:17:03+01:00 www.hakimrazi.ir دبیر انجمن مزاج شناسی http://www.hakimrazi.ir/post/13 <p align="center"> <font size="4"><strong>مزاج شناسی در طب سنتی</strong> </font></p> text/html 2015-06-01T05:22:38+01:00 www.hakimrazi.ir دبیر انجمن آموزش طب سنتی http://www.hakimrazi.ir/post/1 <strong style="font-weight: bold;"><p align="center" style=""><strong style="font-weight: bold;"><font style=""><strong style="font-weight: bold;"><font style=""><strong style="font-weight: bold;"><font style=""><strong style="font-weight: bold;"><font style=""><strong style="font-weight: bold;"><font color="#990000" style=""><font style="background-color: rgb(51, 255, 255);" face="times new roman, times, serif" size="6">&nbsp;<font style=""><strong style="font-weight: bold;">آموزش طب سنتی توسط استاد</strong></font></font></font></strong></font></strong></font></strong></font></strong></font></strong></p><p align="center" style=""><font style=""><strong style="font-weight: bold;"><font style=""><strong style="font-weight: bold;"><font style=""><strong style="font-weight: bold;"><font style=""><strong style="font-weight: bold;"><font style=""><strong style="font-weight: bold;"><font style=""><font style="" color="#000099" face="times new roman, times, serif" size="7"><strong style="font-weight: bold; background-color: rgb(192, 192, 192);">دکتر علی اصغر کاظم زاده</strong></font></font></strong></font></strong></font></strong></font></strong></font></strong></font></p><font style=""><strong style="font-weight: bold;"><font style=""><strong style="font-weight: bold;"><font style=""><strong style="font-weight: bold;"><font style=""><strong style="font-weight: bold;"><font style=""><strong style="font-weight: bold;"><p align="center" style="font-size: x-large;"><img width="400" height="81" src="http://blogcod.parsskin.com/zibasazi/joda-konandeh/63.gif" border="0"></p><p align="center" style="font-size: x-large;"><strong style="font-size: 11px; text-align: start;"></strong><strong><strong></strong></strong></p><p align="center" style=""><strong style="font-family: tahoma; font-style: normal; font-variant-ligatures: normal; font-variant-caps: normal; letter-spacing: normal; orphans: 2; text-align: start; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; widows: 2; word-spacing: 0px; -webkit-text-stroke-width: 0px; text-decoration-style: initial; text-decoration-color: initial; font-weight: bold;"><font style=""><strong style="font-weight: bold;"><font style=""><strong style="font-weight: bold;"><font style=""><strong style="font-weight: bold;"><font style=""><strong style="font-weight: bold;"><font style=""><strong style="font-weight: bold;"><font style=""><font face="times new roman, times, serif" style="" size="7" color="#000099"><strong style="font-weight: bold; background-color: rgb(51, 255, 255);">دانشگاههای پیام نور استان</strong></font></font></strong></font></strong></font></strong></font></strong></font></strong></font></strong></p><p align="center" style=""><strong style="font-family: tahoma; font-style: normal; font-variant-ligatures: normal; font-variant-caps: normal; letter-spacing: normal; orphans: 2; text-align: start; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; widows: 2; word-spacing: 0px; -webkit-text-stroke-width: 0px; text-decoration-style: initial; text-decoration-color: initial; font-weight: bold;"><font style=""><strong style="font-weight: bold;"><font style=""><strong style="font-weight: bold;"><font style=""><strong style="font-weight: bold;"><font style=""><strong style="font-weight: bold;"><font style=""><strong style="font-weight: bold;"><font style=""><font face="times new roman, times, serif" style="" size="7" color="#000099"><strong style="font-weight: bold; background-color: rgb(51, 255, 255);">و جهاد دانشگاهی کشور</strong></font></font></strong></font></strong></font></strong></font></strong></font></strong></font></strong></p></strong></font></strong></font></strong></font></strong></font></strong></font></strong> text/html 2015-05-31T14:02:48+01:00 www.hakimrazi.ir دبیر انجمن طب مکمل، تعریف و تاریخچه http://www.hakimrazi.ir/post/12 <p align="center"> <strong><font size="4" face="arial,helvetica,sans-serif">طب مکمل چیست؟ تعریف طب سنتی چیست؟</font></strong></p><p align="center"><strong><font size="4" face="Arial">تاریخچه طب سنتی و تقسیم بندی این علم</font></strong></p>